Anbefaling over skal illustrere anbefalt aktiva allokering for sparing i verdipapirfond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning. Det vil si hvordan man bør fordele sparepengene sine i aksjefond og/eller rentefond. Anbefalingen er basert det som er opplyst i forhold til hvor stor risiko man tåler og hvor lenge man skal spare. Denne anbefalingen må ikke forstås som investeringsrådgivning. Ønsker du personlige rådgivning ifm sparing i våre verdipapirfond, må du ta kontakt med en av våre dyktige investeringsrådgivere i din lokale Eika-bank.
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.